Regulamin CORNER HOSTEL

 

Postanowienia ogólne:

Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji i najmu pokoju przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 w Żywcu

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Najem – oddanie przez Wynajmującego Klientowi pokoju do czasowego użytkowania oraz zobowiązanie Klienta do uiszczenia umówionej opłaty za najem.
Najęty pokój może być użytkowany tylko i wyłącznie na cele mieszkalne.
Regulamin – Regulamin najmu pokoju
Pokój – lokal przeznaczony do wynajmu
Klient/Najemca – osoba dokonująca rezerwacji/najmująca pokój, osoba widniejąca w karcie meldunkowej, wynajmujący pokój w Corner Hostel

§1. Zasady rezerwacji:

1) Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr telefonu +48 600922880
2) Mailowo – Klient przesyła zapytanie na adres mailowy cornerhostelzywiec@gmail.com o możliwości wynajmu pokoju w danym terminie. W odpowiedzi Klient otrzymuje informację o dostępności pokoju we wskazanym przez niego terminie oraz o cenie za pobyt. Klient akceptuje ofertę mailowo i jest to jednoznaczne z zawarciem umowy i przekazaniem rezerwacji do realizacji. Po dokonaniu rezerwacji przez Wynajmującego, Klient otrzymuje maila ze szczegółami dotyczącymi rezerwacji oraz płatności za najem.
3) Osoba dokonująca rezerwacji powinna mieć skończone 18 lat.
4) Za osoby nieletnie przebywające w pokoju odpowiadają osoby dorosłe pod których opieką nieletni pozostają.
5) Zwierzęta domowe są akceptowane, ale może obowiązywać za nie dodatkowa oplata. Podczas rezerwacji należy poinformować Wynajmującego o chęci przyjazdu ze zwierzakiem.
6) W przypadku skrócenia przez Klienta swojego pobytu po rozpoczęciu najmu kwota za niewykorzystany okres nie zostanie zwrócona.
7) Klient może bezpłatnie modyfikować swoją rezerwację tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem najmu (zgodnie z zasadami opisanymi w §3 Regulaminu).
8) Dokonując rezerwacji oraz wynajmując pokój Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

§2. Płatność za rezerwację:

1) Po dokonaniu rezerwacji należy uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% wartości całej rezerwacji. Płatności należy dokonać nie później niż 2 dni od dnia dokonania rezerwacji przelewem na konto wskazane w potwierdzeniu.
2) Pozostałą kwotę należy wpłacić przed rozpoczęciem najmu, najpóźniej w dniu przekazania kluczy do apartamentu. Jeśli płatność została dokonana przelewem, Klient jest zobowiązany do okazania potwierdzenia dokonanej płatności.
3) Płatności można dokonać przelewem bankowym bądź gotówką.
4) Nie dokonanie powyższej płatności skutkować będzie anulowaniem rezerwacji bez konieczności poinformowania o tym Klienta przez Wynajmującego.
5) Wykaz opłat dodatkowych znajduje się na stronie www.cornerhostelzywiec.pl

§3. Anulacja rezerwacji:

1) Klient może bezpłatnie anulować rezerwację najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem najmu. Anulowanie powinno być zgłoszone telefonicznie lub mailowo.
2) Anulowanie rezerwacji później niż 7 dni przed rozpoczęciem najmu lub nie dojazd Klienta będzie obciążone opłatą w wysokości 30% wartości całej rezerwacji.
3) Jeśli kwota wpłacona podczas rezerwacji była niższa niż 30% całości rezerwacji, Klient otrzyma mailem lub na wskazany adres nakaz zapłaty pozostałej kwoty.

§4. Zasady pobytu

1) Klucze do pokoju przekazuje Klientowi Wynajmujący w dniu rozpoczęcia najmu. Zameldowanie jest możliwe od godziny 14.00
2) Wymeldowanie powinno nastąpić do godziny 11.00
3) Przy odbiorze kluczy Klient zobowiązany jest do okazania dokumentu (dowód osobisty, paszport) zawierającego jego dane osobowe niezbędne do wypełnienia karty meldunkowej.
4) W chwili odbioru kluczy do apartamentu Klient zobowiązany jest do podpisania karty meldunkowej wypełnionej przez Wynajmującego.
5) Nie jest możliwe wydanie kluczy bez podpisania przez Klienta karty meldunkowej.

§5. Warunki korzystania z pokoju

1) Sprzątanie pokoju (raz w tygodniu) jest wliczone w cenę w przypadku najmu powyżej 7 dni nie dłużej niż 30 dni.
2) Dodatkowe sprzątanie pokoju jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu tej kwestii z Wynajmującym oraz po uiszczeniu płatności za dodatkowe sprzątanie.
3) W Corner Hostel obowiązuje całkowity zakaz palenia. Niezastosowanie się do zakazu skutkuje nałożeniem na Klienta kary w wysokości 500 PLN.

§6. Prawa i obowiązki Klienta

1) Klient (osoba wskazana na karcie meldunkowej) ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia pokoju oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, które powstały z winy Klienta, innych osób przebywających razem z Klientem lub zwierząt domowych należących do Klienta lub innych osób przebywających razem z Klientem.
2) Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o powstałej jakiejkolwiek szkodzie, od razu po jej wykryciu.
3) Jeśli wystąpi sytuacja z §6 punktu 1. Klient zobowiązuje się niezwłocznie pokryć wszelkie koszy związane z usunięciem powstałych szkód i wymianą uszkodzonego wyposażenia.
4) Najemca nie może przekazywać pokoju w podnajem osobom trzecim.
5) W pokoju mogą nocować tylko osoby wskazane podczas rezerwacji. Za nocowanie dodatkowych osób Klient będzie musiał dokonać dodatkowej opłaty.
6) Na terenie całej nieruchomości obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00.
7) Klientowi nie wolno wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w pokoju.
8) Klientowi nie wolno wymieniać zamków w pokoju ani dorabiać do niego kluczy.
9) W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Klienta kluczy zostanie on obciążony karą w wysokości 150 zł.
10) W pokoju zabrania się organizowania przyjęć, imprez oraz innych czynności zakłócających ciszę nocną w budynku. Kara za niedostosowanie się do zakazu wynosi
2000 zł i zostanie nią obciążony Klient (osoba widniejąca na karcie meldunkowej) dodatkowo Klient zostanie obciążony karą 300 zł za każdorazową interwencje Policji.
11) Klient dokonując rezerwacji udziela jednocześnie upoważnienia Wynajmującemu do obciążenia jego rachunku bankowego – w drodze polecenia zapłaty – jeżeli w najętym przez Klienta pokoju zostały dokonane/powstały szkody.
12) Przez polecenie zapłaty należy rozumieć polecenie zapłaty, o którym mowa w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków (M.P. 1998 Nr 21, poz.320).
13) Szkody o których mowa powyżej powinny zostać opisane i podpisane w protokole sporządzonym przez Wynajmującego.

§7. Prawa i obowiązki Wynajmującego

1) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy Klienta lub osób z nim przebywających znajdujących się w najmowanym pokoju.
2) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, a powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (np. pożar, zalanie).
3) Wynajmujący ma prawo do zamiany zarezerwowanego pokoju na pokój o podobnym lub wyższym standardzie w tej samej cenie.
4) Wynajmujący oświadcza, że posiada odpowiednią polisę ubezpieczeniową zabezpieczająca ewentualne roszczenia Klienta o rekompensatę strat, które poniósł Klient z winy Wynajmującego.
5) Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznych napraw w pokoju jeśli naprawy te są niezbędne do normalnego, ustalonego użytkowania apartamentu.

§8. Dane osobowe

1) Wszelkie dane osobowe Klienta podane podczas rezerwacji oraz w trakcie wypełniania karty meldunkowej przetwarzane są przez Corner Hostel jedynie w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy najmu pokoju zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926)

§9. Postanowienia końcowe

2) W dniu rozpoczęcia najmu Klient zobowiązany jest do złożenia podpisu na karcie meldunkowej potwierdzającego przeczytanie i akceptację niniejszego regulaminu.
3) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym Kodeks Cywilny.